బుద్ధిమంతుడు 

ఉత్తమ కథారచయిత: ఫిలిమ్ ఫాన్స్ అసోసియేషన్ 

కథానాయకుడు 

ఉత్తమ కథారచయిత: రాష్ట్రప్రభుత్వం అవార్డ్ 

Image: