అర్ధాన్వేషణం, 1956

ఒక నరసన్న మాస్టారి జీతం ఎంతో పబ్లీకున చెప్పుకోక పోయినా ,రూపాయికి రెండు అర్ధరూపాయిల బదులు కనీసం మూడు ఇప్పిస్తే, ఈపూటా ఆపూటా అట్టే ఇబ్బంది లేకుండా కాలక్షేపం చెయ్యవచ్చునంటే సరిపోవచ్చు.

 

నరసన్నగారికి ఒళ్ళు మండిపోయింది. పెంకె భడవా హన్నా అనుకున్నాడు. తిన్నగా వీధి కుళాయి దగ్గరకెళ్ళి పొట్టపూటుగా నీళ్లెక్కించేశాడు. అక్కడితో కడుపులో కాముడు ఊపిరి సలపక ఉక్కిరిబిక్కిరై నోరుమూసుకున్నాడు.

Image: