వేట, 1950

"అయిడియాలూ వంకలూ ఏ మాత్రం ఉన్నట్టు ?" "నాదగ్గర డజను ఉన్నాయండి. మా యాడదానికి పురుడు, అత్తగారికి ప్రాణ గండం, మీ తమ్ముడుగారికి ఫీజు, మేష్టారిల్లు వేలం, మీ బాబాయిగారి ప్రమోషన్ కి అర్జంటుగా లంచం, రెండు టెలిగ్రాఫులు, టెలిగ్రాఫుల్లాంటి ఉత్తరాలు రెండు .... "

 

కన్ను పొడుచుకున్నా ఎక్కడా ఒక్క అప్పు కనపడటం లేదు. అప్పులాళ్ళ నిజరూపంలా దారికి అటూ ఇటూ మర్రిచెట్లు జుట్లు విరబోసుకుని వికృతంగా కనిపిస్తున్నాయి.

 

ఎంతో ఆప్యాయంగా, తమతమ శిల్ప సంప్రదాయాల ప్రకారం లొట్టలు వేస్తూ ఎరని చూస్తున్న పులిని చూస్తున్న వేట గాణ్ణి చూస్తున్న ఎరనీ పులినీ వేట గాడినీ చూస్తున్న పులిని చూస్తున్న వేటగాడిని చూస్తున్న, ఎరని మేస్తున్న పులిని కాస్తున్న ఆయొక్క సన్నివేశంనేత్రానందంగా, మహోజ్వలంగా ఉంది.

Image: