మహారాజూ యువరాజూ, 1950

అతన్ని ఎరగని కొత్తవాళ్ల దగ్గర ,అతను భోజనం చేసి ఎన్నాళ్ళయిందో అడిగి చెప్పించి అవతలవాడిని హడలగొడుతుంటారు. నిజానికి ఒకటో తారీకున జీతంకన్నా పద్దెనిమిదో తారీకున దొరికే ఒక్క రూపాయి అప్పు ఇచ్చే ఆనందం ఈ లోకంలో మరేదీ ఇవ్వలేదని ఆయనకు తెలుసు .

Image: